ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Α.Ε.
Αρχική

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Α.Ε.”:

Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής :

“...Όπου στον κ.ν.2190/1920 και στο ν.3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα...”

Νομοθετικο πλαισιο

Έτος 2012

Ισολογισμός

Αποτελέσματα Χρήσεως

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

TSAGKARHS_AE_2012.pdf

Για να δείτε το περιεχόμενο των παραπάνω αρχείων θα χρειαστείτε τον ACROBAT READER που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το διπλανό link:

Έτος 2013

Ισολογισμός

Αποτελέσματα Χρήσεως

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

TSAGKARHS_AE_2013.pdf

Έτος 2014

Ισολογισμός

Αποτελέσματα Χρήσεως

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

TSAGKARHS_AE_2014.pdf

Έτος 2015

Ισολογισμός

Αποτελέσματα Χρήσεως

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

tsagkaris_2015.PDF